class

Posebni programi


Program katoličkog vjerskog odgoja.


U dječjem vrtiću „Girice“ se prevodi program katoličkog vjerskog odgoja od 2003. godine. Potreba za provođenjem katoličkog vjerskog odgoja u vrtiću proizlazi iz činjenice da sustavan predškolski odgoj zahvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost uključen je i vjerski odgoj.

Program će se provoditi kao poludnevni program u odgojno obrazovnu skupini djece od treće godine života do polaska u školu, u kojoj su roditelji dali pisanu suglasnost s uključivanjem djeteta u poludnevni program. Broj djece u odgojnoj skupini je 20. U provođenju programa vodit će se briga o njegovoj fleksibilnoj dimenziji koja će odgovarati potrebama djece, potrebama roditelja, te mogućnostima vrtića.

Cilj programa je u skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Poludnevni program u odgojno-obrazovnoj skupini djece od treće godine života do polaska u školu provoditi će odgojiteljica u vjeri.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika


Kraći program ranog učenja engleskog jezika će se provoditi u organizaciji Dječjeg vrtića Girice, kao poseban program odgojno - obrazovnog rada s djecom. Program će se provoditi jednom tjedno u sklopu Igraonice u trajanju od 45 minuta. U program će biti uključena djeca školski obveznici odnosno polaznici programa predškole.

Cilj programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, razviti zanimanje i motivaciju za učenje stranog jezika, razvijanje jezičnih vještina (posebice slušanja i govorenja), usvajanje osnovnog jezičnog rječnika te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika te senzibiliziranje djeteta za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja.

Program će provoditi odgajateljica predškolske djece koja također posjeduje i Potvrdu o razini znanja engleskog jezika (B2 stupanj).

Kraći program ranog učenja talijanskog jezika


Kraći program ranog učenja talijanskog jezika će se provoditi u organizaciji Dječjeg vrtića Girice, kao integrirani kraći program odgojno - obrazovnog rada u odgojno obrazovnoj skupini djece od treće godine života do polaska u školu.

U provođenju programa vodit će se briga o njegovoj fleksibilnoj dimenziji koja će odgovarati potrebama djece, potrebama roditelja, te mogućnostima vrtića.

Cilj programa ranog učenja talijanskog jezika je omogućiti učenje i upoznavanje stranog jezika i kulture od najranije dobi uz osiguravanje poticajnog okruženja u kojem će dijete spontano učiti talijanski jezik kroz svakodnevne situacije i aktivnosti u skladu sa svojim interesima i kompetencijama.

Program će provoditi odgajateljica predškolske djece koja također posjeduje i Potvrdu o razini znanja talijanskog jezika (B2 stupanj).

Kraći sportski program


Program će se provoditi za djecu predškolskog uzrasta od pete godine života do polaska u školu. Maksimalan broj djece po jednoj skupini je 20, a broj skupina će ovisiti o broju prijavljene djece. Sportskog kriterija za upis djece nema, jedini kriterij, koji mora biti zadovoljen jest da je dijete zdravo i sposobno sudjelovati u sportskim aktivnostima.

Program će se provoditi dvaput tjedno u popodnevnim satima po 45 minuta i to u razdoblju od 01. listopada do 30. svibnja.

Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece. Navike za bavljenje tjelovježbom treba razvijati već u predškolskoj dobi, jer one pomažu i razvoju osobnosti te socijalnih vještina primjerice samostalnosti, samopouzdanja, motiviranosti, upornosti,discipline te prijateljstva i suradnje.

Kraći glazbeni program


Kraći glazbeni program će se provoditi u organizaciji Dječjeg vrtića Girice, kao poseban program odgojno - obrazovnog rada s djecom.

Program se temelji na fleksibilnosti i na aktualnim interesima djeteta pri čemu se podupiru njegove ideje, inicijative i stvaralačka ponašanja. Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno-obrazovnih ciljeva dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja. Tako glazba postaje poticaj za igru i dječje stvaralaštvo.

U program će se uključivati djeca kod kojih roditelji i odgojitelji uoče interes za istim.

Program će se provoditi kao kraći posebni program odgojno-obrazovnog rada s djecom dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom) u trajanju od 60 minuta (17-18h). U program će biti uključena djeca od treće godine života do polaska u školu. Broj djece koja će pohađati program je 15. Ukoliko interes bude velik, povećati će se broj grupa polaznika programa. U provođenju programa vodit će se briga o njegovoj fleksibilnoj dimenziji koja će odgovarati potrebama djece, potrebama roditelja, te mogućnostima vrtića.

Preventivni program


Preventivni program provodit će se kao dio odgojnog-obrazovnog procesa u odgojnim skupinama, aktivnostima na razini Vrtića i Grada, a provodit će ga stručna suradnica, odgojiteljice, ostali zaposlenici, roditelji i drugi suradnici – svi sudionici. Cilj ovoga programa i ovih aktivnosti je zaštititi zdravlje djece i prihvaćanje odgovornog ponašanja te uključivanje svih sudionika u prevenciju. Uz aktivnosti vezane za usvajanje navika zdravoga života, dodatno će se raditi na otkrivanju i pomoći u suzbijanju rizičnih čimbenika za zdrav razvoj djece i obitelji.

Upoznat ćemo roditelje s Programom mjera povećanja sigurnosti djece u Vrtiću, s ciljem prevencije te Protokolom postupanja u rizičnim situacijama. Sadržaje Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije prilagodit ćemo dobi djece i provoditi ga u odgojnim skupinama. Nastavlja se i kontinuirani rad na povećanju sigurnosti djece u prometu, obveznoj pratnji djece te poučavanju djece i roditelja o odgovornom ponašanju, i pješaka, u prometu, kroz suradnju s roditeljima i prometnom policijom u gradu.