image

04

May 20

Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić Girice za pedagošku 2022./2023. godinu


1. Prijave za upis djece u Dječji vrtić Girice podnose se radnim danom od 2. do 18. svibnja 2022. godine u vremenu od 13,00 do 15,00 sati psihologinji Moreni Damijanjević u Uredu psihologa Dječjeg vrtića Girice, na adresi Šetalište 20. travnja 52 i 54, Cres.
2. Termini za provođenje intervjua sa stručnom suradnicom - psihologinjom za novoupisanu djecu odrediti će se prema individualnom rasporedu tijekom mjeseca lipnja.
3. Programi Vrtića - upis se vrši za redoviti program i program javnih potreba :
- Za djecu od jedne godine do tri godine života, upis se obavljaju za cjelodnevni 9,5 satni program u tri jaslične skupine;
- Za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 9,5 satni program i poludnevne 6 i 5 satne programe, upis se vrši u četiri vrtićke skupine;
- Predbilježbe za djecu koja pune godinu dana nakon početka pedagoške godine, odnosno nakon 01. rujna 2022. godine

PRIJAVE ZA UPIS – NOVI KORISNICI USLUGA
Dokumentacija za upis:
- ispunjen obrazac Zahtjeva za upis
- izvadak iz matične knjige rođenih
- dokaz prebivališta roditelja (preslika osobnih iskaznica),
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
- potvrdu poslodavca o zaposlenju ili elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 15 dana,
- za dijete nezaposlenog roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
- za dijete samohranog roditelja: izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija)
- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
- za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju
- za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi za svu djecu
- za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb
- za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
- za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka Centra za socijalnu skrb
- za dijete s teškoćama u razvoju: rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, medicinska dokumentacija
- ispunjen obrazac Upitnika za roditelje na temelju kojeg se provodi inicijalni razgovor sa psihologinjom.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta s Vrtićem najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine.
Prije zaključenja Ugovora roditelj je obvezan obaviti inicijalni razgovor sa stručnom suradnicom psihologinjom te potpisati:
- Izjavu za fotografiranju djeteta,
- Izjavu roditelja o dovođenju i odvođenju djeteta, (obrasci dostupni na www.dvgirice-cres.hr)

7. REZULTATI UPISA
Konačan popis upisane djece bit će objavljen na oglasnoj ploči Vrtića najkasnije do 10.06.2022. godine.Predsjednik Upravnog vijeća:

Marčelo Damijanjević, v.r.