RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA GIRICE:Mirjana Koljevina

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA GIRICE
(MANDAT STUDENI 2017. - STUDENI 2021.):

- Josip Pope
- ​Tina Fornarić žic​
- Daniele Surdić
- Fabio Fučić
- ​Monika Kesić Šakić
- Ana-Marija Sertić (srpanj - listopad 2019. godine) umjesto F. Fučićao nama 3  


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres