Najčešće postavljana pitanja i odgovori

1. Kada se provode redovni upisi djece u Dječji vrtić Girice?

Redovni upisi djece u Dječji vrtić Girice se provode po raspisivanju natječaja za upis djece, u pravilu, u svibnju tekuće pedagoške godine. Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Girice te Grada Cresa.

2. Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Dječji vrtić Girice?

Prilikom upisa se obavezno predaju slijedeće isprave:

1. Zahtjev za upis

2. Preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

3. Potvrda o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja

4. Potvrda liječnika o psihofizičkoj spremnosti djeteta

5. Upitnik za roditelje na temelju kojeg se provodi inicijalni razgovor sa psihologom

Među ostale isprave spadaju isprave kojima se utvrđuju zakonski kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu. Na temelju tih isprava se utvrđuje broj bodova za svako dijete, lista upisane djece i lista čekanja. Prema broju bodova, od većeg ka manjem, se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću.

Kriteriji i isprave na temelju kojih se utvrđuju bodovi su slijedeći:

 • za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata potvrdu da je roditelj hrvatski branitelj
 • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja – dokaz kojim dokazuje status samohranog roditelja (preslika rješenja centra za socijalnu skrb ili smrtovnica)
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrdu ili elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
 • preporuka Centra za socijalnu skrb

Sve propisane obrasce moguće je preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Girice ili ih možete preuzeti u uredu ravnatelja. Za potvrdu nastavka korištenja usluga, dosadašnji korisnici usluga dužni su dostaviti obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga te potvrdu ili elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 15 dana. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status i sl.) dužni su predati i ostalu potrebnu dokumentaciju. U natječaju za upis djece u Vrtić se navodi točna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

3. Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić Girice?

Dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić Girice podnosi se u upravi Vrtića.

4. Tko se sve može upisati u Dječji vrtić Girice?

U Dječji vrtić Girice mogu se upisati djeca koja navršavaju godinu dana do 31. kolovoza tekuće godine do polaska u osnovnu školu.

5. Mogu li nezaposleni roditelji predati Zahtjev za upis?

Da, nezaposleni roditelji mogu predati zahtjev za upis. Nezaposlenost roditelja nije zapreka za upis djeteta u vrtić.

6. Koliko iznosi mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića Girice?

Cijena usluge formirana je 01. rujna 2011. godine na temelju članka 3. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja – Korisnika usluga i članka 47. Statuta Grada Cresa („Službene novine“ Primorsko- goranske županije br, 29/09), prema kojem:

 • dnevna cijena za primarni 9 i 10-satni program iznosi 25,00 kn;
 • dnevna cijena za primarni 6-satni program iznosi 20,64 kn;
 • dnevna cijena za primarni 5-satni program iznosi 12,44 kn.

Korisnik usluga sudjeluje u plaćanju mjesečne cijene u iznosu određenom u Odluci o za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja – Korisnika usluga, a koju donosi predstavničko tijelo Grada Cresa, osnivač predškolske ustanove.

Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Cresa plaćaju tržišnu cijenu usluge, koju određuje Osnivač.

7.  Je li moguće oslobađanje od plaćanja mjesečne cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Girice?

Moguće je smanjenje ili oslobađanje od plaćanja mjesečne cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Girice za građane koji ispunjavaju potrebne uvjete prema socijalnom programu Grada Cresa – u skladu s Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja – Korisnika usluga (iz 2014. godine). Navedeno je moguće ostvariti isključivo podnošenjem zahtjeva u Gradu Cresu na adresi Creskog statuta 15.

8. Kada započinje pedagoška godina?

Pedagoška godina započinje 1. rujna.

9. Kada se provode upisi djece u program predškole Dječjeg vrtića Girice?

Upisi djece u program predškole provode se po raspisivanju javnog poziva, u pravilu, u siječnju tekuće godine. Program predškole provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN br. 107/2014). Dječji vrtić Girice organizira minimalno 150-satni program predškole. Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Girice te Grada Cresa.

10. Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u program predškole Dječjeg vrtića Girice?

Za upis djeteta potrebno je ispuniti Zahtjev za upis djeteta u program predškole i priložiti presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja, potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, te nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju). Zahtjev za upis djeteta u program predškole moguće je preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Girice. U Javnom pozivu za upis djece u program predškole se navodi točna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

11. Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u program predškole Dječjeg vrtića Girice?

Dokumentacija za upis djece u program predškole Dječjeg vrtića Girice podnosi se u uredu psihologa.

12. Tko se sve može upisati u program predškole Dječjeg vrtića Girice?

U Program predškole Dječjeg vrtića Girice mogu se upisati sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja.

13. Da li se program predškole Dječjeg vrtića Girice naplaćuje?

Program predškole Dječjeg vrtića Girice besplatan je za sve polaznike.


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres