Zakoni:
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
• Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
• Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)
• Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)
• Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)
• Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)
Podzakonski akti:
• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
• Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
• Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine" broj 29/83)
• Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   ("Narodne novine" broj 47/87)
• Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
• Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
• Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)
• Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
• Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" broj 133/97)
• Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
• Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
• Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02, 55/06 i 121/07)
• Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)
• Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)
• Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
• Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
• Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
• Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
• Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
• Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
• Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)

Strateški dokument:
• Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)
• Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. NN 63/2007
• Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/2014)
• Opća deklaracija o ljudskim pravima
• Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ( Narodne novine br.63/08 i 20/10)


 


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres